بدينوسيله به استحضار اعضاي صندوق مي رساند كه:

جهت ارائه مدارك عضويت به اداره تعاون (جهت ثبت تعاوني)؛ لازمست كه اعضاي محترم صندوق

– كپي صفحه اول شناسنامه و صفحه توضيحات (در صورت وجود توضيحات)

= و كپي پشت و روي كارت ملي

خود را تهيه و به دفاتر اسناد رسمي مراجعه و برابر اصل نمايند…

و سپس به دفتر كانون (خانم ضيغمي يا خانم ايزدي) تحويل نمايند.

بديهي است كپي مدارك قبلي تحويلي، با توجه به اينكه برابر اصل نشده؛ قابل استفاده جهت ارائه به اداره تعاون نيست.

اعضاي محترم صندوق لطفا حداكثر تا 15 اسفند 95 مدارك خواسته شده را تحويل دفتر كانون نمايند. در غير اينصورت عضويت آنها در تعاوني كان لم يكن خواهد شد.