بدینوسیله به اطلاع اعضای صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی می رساند:

در جلسه امروز هیات مدیره صندوق مقرر گردید:

اعضایی که حداقل 500 هزار تومان در صندوق سهامدار میباشند و مدارک آنها (شامل کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل و …) کامل میباشد

به عنوان اعضای اولیه تعاونی

جهت ثبت شرکت تعاونی در نظر گرفته شوند.

بنابر این ضروریست اعضای صندوق نسبت به تکمیل مبلغ حداقل یک سهم و همچنین تکمیل مدارک لازم

حداکثر تا 25  اسفند 95

اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که در مرحله ثبت تعاونی بایستی سهام اعضا برابر باشد ولی بعد از ثبت تعاونی و با تصمیم مجمع عمومی؛ تعداد سهام اعضا میتواند نامساوی باشد.

بدیهی است اعضایی که مبلغ سهام آنها کمتر از 500 هزار تومان است میتوانند کسری مبلغ را در اسرع وقت، به حساب صندوق واریز و فیش آن را به حسابدار صندوق ارائه نمایند.