بدينوسيله به استحضار اعضاي محترم صندوق ميرساند:

با توجه به اينكه ثبت تعاوني در دست اقدام ميباشد؛ در جلسه فوق العاده و فوري هيات مديره كه بدين منظور تشكيل شد، مقرر گرديد:

با توجه به احتمال تغيير مشخصات شناسنامه اي، در خصوص جمع آوري مدارك لازم و كپي برابر اصل آنها اطلاع رساني شود و مدارك بدون نقص جهت ثبت شركت تعاوني تحويل آقاي داوري گردد.

در اين راستا لازمست اعضايي كه مشخصات شناسنامه اي آنان تغيير كرده؛ نسخه جديدي از كپي شناسنامه و كارت ملي (برابر با اصل) خود را به دفتر كانون (خانم ايزدي يا خانم ضيغمي) تحويل نمايند.

مزيد استحضار اينكه خانم ايزدي بعد از ظهرها در دفتر كانون حضور دارند.