بدینوسیله به استحضار اعضای تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب (صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی سابق) و سایر بازدیدکنندگان سایت می رساند

عملیات ثبت شرکت تعاونی به اتمام رسیده و آگهی تاسیس در روزنامه رسمی به شرح ذیل منتشر گردیده است:

iaoemc-register

تاسيس شركت تعاوني وحدت آوران دادگر آفتاب درتاريخ ۱۱ / ۰۵ / ۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۴۲۳۶ به شناسه ملي ۱۴۰۰۶۹۵۷۳۱۹ ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد.

موضوع شركت: تامين زمين از طريق ارگانهاي دولتي يا خصوصي و سرمايه گذاري و خريد و ساخت دفتر كار كارشناسان رسمي دادگستري تامين ابزار كار مورد نياز كارشناسان رسمي دادگستري تامين نياز آموزشي اعضا و برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز كارشناسان رسمي دادگستري و تهيه كتاب و نوشت افزار و مايحتاج آموزشي.پس از اخذ مجوزهاي لازم.

مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود

مركز اصلي شركت:استان مركزي شهر اراک بلوار جهاد كوچه حافظ – – ۱ [ ۱ [ خيابان ميلاد] – ۱۹ [ پلاک – ۶۹۶۳ طبقه زيرزمين كدپستي – ۳۸۱۸۹۹۶۹۶۳

سرمايه شركت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال منقسم به ۵۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰۰۰ ريالي مي باشد كه مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره ۳۵۰۰ – ۹۶ مورخ ۷ / ۳ / ۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مركزي اراک پرداخت گرديده است.

اولين مديران شركت: نوشين ضيغمي به شماره ملي ۰۵۳۳۴۲۳۷۴۰ به سمت عضو علي البدل هيئت مديره – عباس خسروبيگي به شماره ملي ۰۵۳۴۴۹۷۹۳۴ به سمت عضو هيئت مديره – حسين اسدي به شماره ملي ۰۶۲۰۰۷۶۱۲۷ به سمت نايب رئيس هيئت مديره – ابوالفضل ابراهيمي به شماره ملي ۰۵۳۲۹۰۴۲۵۷ به سمت عضو هيئت مديره – بهروز نجمي به شماره ملي ۰۵۳۲۸۸۰۹۲۷ به سمت عضو علي البدل هيئت مديره – محمد بابائي به شماره ملي ۰۵۳۲۹۵۵۰۵۶ به سمت مديرعامل و منشي هيئت مديره – محمد مسعود داوري به شماره ملي ۰۶۰۲۳۲۷۳۵۰ به سمت عضو علي البدل هيئت مديره – حشمت اله عباسي به شماره ملي ۰۵۳۱۴۰۵۱۵۱ به سمت رئيس هيئت مديره به مدت سه سال انتخاب گرديدند.

دارندگان حق امضا: كليه قراردادها و اسناد رسمي و تعهدآور بانكي از قبيل چک، سفته بروات و اوراق بهادار با امضاي رئيس هيئت مديره و مديرعامل و مهر شركت داراي اعتبار است و اوراق عادي و نامه ها با امضاي مديرعامل و مهر شركت معتبر ميباشد.

اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه.

بازرس اصلي و علي البدل: ولي الله اسدي به شماره ملي ۰۶۲۰۸۱۹۱۱۱ بعنوان بازرس اصلي سيد حميدرضا اميني به شماره ملي ۰۰۷۳۷۹۳۵۴۱ بعنوان بازرس علي البدل به مدت يكسال مالي انتخاب گرديدند.

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري اراک
شماره پيگيري : ۹۶۰۵۱۱۹۷۹۴۱۸۲۴۶

لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي:

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=13542143

فایل پی دی اف آگهی:

iaoemc-register

یک دیدگاه to “آگهی تاسيس شركت تعاوني وحدت آوران دادگر آفتاب”

بازتاب‌ها

  1. ارائه و تکمیل مدارک جهت عضویت در شرکت تعاونی (در حال تأسیس) کانون