بدینوسیله از کلیه اعضای تعاونی دعوت میشود ظرف حداکثر 10 روز نسبت به تکمیل و یا افزایش موجودی سهام خود اقدام نمایند.

لطفا مبالغ مورد نظر خود را به حساب شماره 5739916105 نزد بانک ملت به نام آقایان محمد بابایی و حسین اسدی واریز نمایند.

یادآوری میشود اعضایی که مبلغ سهامشان روند نیست بایستی جهت تکمیل مبلغ اقدام نمایند تا برگه سهام متناسب با مبلغ واریزی و تکمیل شده جدید صادر شود.

اعضا میتوانند جهت اطلاع از میزان مبالغی که به حسابشان منظور شده است به این آدرس مراجعه نمایند و در صورت نیاز به دانستن رمز با آقای خسروبیگی تماس بگیرند.

ضمنا کارشناسان محترم عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی که تمایل به عضویت در تعاونی دارند میتوانند جهت عضویت اقدام نمایند.