پیرو آگهی مندرج در سایت شرکت تعاونی؛ مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید و ابتدا با رای گیری، آقای محمد بابایی بعنوان رییس و آقای ابوالفضل ابراهیمی بعنوان منشی و آقایان بهروز نجمی و عباس خسروبیگی بعنوان ناظر انتخاب گردیدند. سپس مجمع وارد دستور کار شد و تصمیمات زیر گرفته شد:

1- با توجه به اتمام مدت کار بازرس شرکت تعاونی؛ آقای ولی اله اسدی مجددا با رای اکثریت آرا برای یک دوره دیگر به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا امینی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
2- با توجه به اعلام آمادگی اعضای جدید، مقرر گردید عملیات اجرایی اضافه شدن اعضای جدید شرکت تعاونی با امکان نامساوی بودن سهام اعضا صورت پذیرد.
3- با توجه به استعفای آقای محمد بابایی از سمت مدیر عاملی، آقای محمد ابراهیمی به عنوان مدیر عامل جدید معرفی گردید. انتخاب مدیر عامل جدید قبلا در جلسه هیات مدیره مطرح و تصویب شده بود.
4- صورتهای مالی سال 1396 بررسی و پس از تایید بازرس شرکت تعاونی، مورد تصویب مجمع قرار گرفت. (طبق نامه شماره 97/ب/427 مورخ 26/7/97)
5- مبلغ اسمی هر سهم طبق اساسنامه 100 هزار ریال میباشد و مقرر گردید اعضای جدید حداقل 50 سهم خریداری نمایند. سقف سهام اعضا بر اساسا اساسنامه تا 30 درصد کل سهام میباشد. بنابراین حداقل تعداد سهم هر نفر 50 سهم معادل 5 میلیون ریال میباشد.
6- با توجه به نوسانات شدید قیمت ملک؛ مقرر گردید که نسبت به تجدید ارزیابی ملک شرکت تعاونی اقدام گردد.