پیرو آگهی مندرج در سایت شرکت تعاونی؛ مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید و ابتدا با رای گیری، آقای محمد بابایی بعنوان رییس و آقای ابوالفضل ابراهیمی بعنوان منشی و آقایان بهروز نجمی و عباس خسروبیگی بعنوان ناظر انتخاب گردیدند. سپس مجمع وارد دستور کار شد و تصمیمات زیر گرفته شد:

۱- با توجه به اتمام مدت کار بازرس شرکت تعاونی؛ آقای ولی اله اسدی مجددا با رای اکثریت آرا برای یک دوره دیگر به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا امینی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
۲- با توجه به اعلام آمادگی اعضای جدید، مقرر گردید عملیات اجرایی اضافه شدن اعضای جدید شرکت تعاونی با امکان نامساوی بودن سهام اعضا صورت پذیرد.
۳- با توجه به استعفای آقای محمد بابایی از سمت مدیر عاملی، آقای محمد ابراهیمی به عنوان مدیر عامل جدید معرفی گردید. انتخاب مدیر عامل جدید قبلا در جلسه هیات مدیره مطرح و تصویب شده بود.
۴- صورتهای مالی سال ۱۳۹۶ بررسی و پس از تایید بازرس شرکت تعاونی، مورد تصویب مجمع قرار گرفت. (طبق نامه شماره ۹۷/ب/۴۲۷ مورخ ۲۶/۷/۹۷)
۵- مبلغ اسمی هر سهم طبق اساسنامه ۱۰۰ هزار ریال میباشد و مقرر گردید اعضای جدید حداقل ۵۰ سهم خریداری نمایند. سقف سهام اعضا بر اساسا اساسنامه تا ۳۰ درصد کل سهام میباشد. بنابراین حداقل تعداد سهم هر نفر ۵۰ سهم معادل ۵ میلیون ریال میباشد.
۶- با توجه به نوسانات شدید قیمت ملک؛ مقرر گردید که نسبت به تجدید ارزیابی ملک شرکت تعاونی اقدام گردد.