سی و ششمین جلسه هیات مدیره صندوق امروز برگزار گردید. اهم موارد مطروحه به شرح زیر است: 1- علیرغم پیگیریهای بعمل آمده تا کنون؛ با توجه به شرایط موجود، امکان استفاده (خرید) زمین از طریق اداره راه  و شهرسازی وجود ندارد. لذا ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده اخذ و به صندوق عودت گردیده است. 2- […]

ادامه‌ی متن افزایش سقف تعداد سهام به 10 سهم و اقدام به خرید ساختمان