بدینوسیله به استحضار اعضای محترم تعاونی میرساند: ساختمان تعاونی توسط کارشناس رسمی تجدید ارزیابی گردیده است. بنابر تصمیم هیات مدیره تعاونی در جلسه مورخ 2 بهمن 97 مقرر گردید: بر مبنای ارزش ساختمان؛ میزان ارزش جدید سهام اعضایی که حداقل 500 هزار تومان سهام دارند؛ مشخص گردد. بنابر این از اعضایی که کمتر از 500 […]

ادامه‌ی متن تجدید ارزیابی ساختمان تعاونی و ارزیابی مجدد سهام اعضا