مدیر سایت on اردیبهشت ۲۸ام, ۱۴۰۲

هیات تصفیه جمعا ۸ جلسه به شرح  زیر  برگزار نموده است: جلسه اول – روز  ۱۱ آبان ۱۴۰۱ جلسه دوم – روز ۲۹ آبان ۱۴۰۱ جلسه سوم – روز ۹ آذر ۱۴۰۱ جلسه چهارم – روز ۲۲ آذر ۱۴۰۱ جلسه پنجم – روز ۱۱ دی ۱۴۰۱ جلسه ششم – روز   ۱۷ دی ۱۴۰۱ جلسه هفتم […]

ادامه‌ی متن گزارش جلسات هیات تصفیه