تصویر صفحات متن اساسنامه شرکت در ادامه منتشر می شود. یادآوری می نماید تصاویر زیر مجهز به لینک میباشند: