با توجه به نقش و اهميت آمار بازديد سالانه و پيرو رفع برخي تحريمهاي گوگل عليه ايران كه منجر به باز شدن سايت گوگل آناليتيكس در ايران شده است؛ بر آن شديم كه آمار بازديد سالانه از سايت را منتشر نماييم.

ابتدا نگاهي به تصاوير (مجهز به لينك)  گزارشات استخراج شده از آناليتيكس بيندازيد:

جدول زیر با استفاده از گزارشات analytics  (تصاوير فوق) تهیه شده است:

Sessions Pageviews توضیحات
سال ۹۱
۱۷۴۸ ۴۵۸۳  از ۵ شهريور ۹۱ (آغاز …)
سال ۹۲ ۳۱۶۷ ۵۹۰۱
سال ۹۳ ۱۷۶۱ ۲۶۴۰
 سال ۹۴  ۱۷۶۵  ۲۹۷۲
 جمع  ۸۴۴۱  ۱۶۰۹۶