با توجه به نقش و اهميت آمار بازديد سالانه و پيرو رفع برخي تحريمهاي گوگل عليه ايران كه منجر به باز شدن سايت گوگل آناليتيكس در ايران شده است؛ بر آن شديم كه آمار بازديد سالانه از سايت را منتشر نماييم.

ابتدا نگاهي به تصاوير (مجهز به لينك)  گزارشات استخراج شده از آناليتيكس بيندازيد:

جدول زیر با استفاده از گزارشات analytics  (تصاوير فوق) تهیه شده است:

Sessions Pageviews توضیحات
سال 91
1748 4583  از 5 شهريور 91 (آغاز …)
سال 92 3167 5901
سال 93 1761 2640
 سال 94  1765  2972
 جمع  8441  16096