با عنایت به مصوبه جلسه شماره 10 هیئت موسس

امکان ابراز نظرات و پیشنهادات اصلاحی، در خصوص مفاد اساسنامه پیشنهادی هیئت موسس

در این سایت ایجاد شده است.

بدینوسیله از کارشناسان و صاحبنظران عزیز تقاضا میشود

نقطه نظرات خود را

پیرامون متن اساسنامه، در بخش نظرات (زیر اساسنامه) که در صفحه مربوطه به آدرس

http://www.iaoemc.org/statute

قرار دارد، منعکس نمایند.