بدينوسيله به استحضار اعضاي محترم صندوق ميرساند: با توجه به اينكه ثبت تعاوني در دست اقدام ميباشد؛ در جلسه فوق العاده و فوري هيات مديره كه بدين منظور تشكيل شد، مقرر گرديد: با توجه به احتمال تغيير مشخصات شناسنامه اي، در خصوص جمع آوري مدارك لازم و كپي برابر اصل آنها اطلاع رساني شود و […]

ادامه‌ی متن لزوم حصول اطمينان از صحت مدارك اعضا*تغيير مشخصات شناسنامه اي

مدیر سایت on اسفند ۲ام, ۱۳۹۵

بدینوسیله به اطلاع اعضای صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی می رساند: در جلسه امروز هیات مدیره صندوق مقرر گردید: اعضایی که حداقل 500 هزار تومان در صندوق سهامدار میباشند و مدارک آنها (شامل کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل و …) کامل میباشد به عنوان اعضای اولیه تعاونی جهت ثبت شرکت تعاونی در […]

ادامه‌ی متن اعضای اولیه تعاونی * اطلاعیه مهم و فوری