قابل توجه کارشناسان عضو کانون علی الخصوص  اعضای تعاونی

بدینوسیله به استحضار می رساند که

به دلیل مسائل فنی؛ شماره سیستم پیامک اینترنتی شرکت به  ۵۰۰۰۴۶۳۰۱۲۳۴۵۶  تغییر یافته است