موضوع

برگزاری مجمع عمومی سال ۹۸ شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب

زمان

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۱۸:۳۰

مکان

سالن فرهنگسرای آئینه واقع در خیابان هپکو شهرک شهید بهشتی فاز یک

دستور کار

۱- انتخاب هیئت رییسه

۲- ارائه گزارش عملکرد توسط رییس هیئت مدیره

۳- ارائه گزارش توسط بازرس

۴- پذیرش اعضای جدید

۵- تصمیم گیری در خصوص چگونگی جذب سرمایه و توزیع برگه های جدید سهام

۶- سایر موارد پیشنهادی اعضای مجمع

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می نماید تا در مجمع حضور یابند.