موضوع

برگزاری مجمع عمومی سال 98 شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب

زمان

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت 18:30

مکان

سالن فرهنگسرای آئینه واقع در خیابان هپکو شهرک شهید بهشتی فاز یک

دستور کار

۱- انتخاب هیئت رییسه

۲- ارائه گزارش عملکرد توسط رییس هیئت مدیره

3- ارائه گزارش توسط بازرس

4- پذیرش اعضای جدید

5- تصمیم گیری در خصوص چگونگی جذب سرمایه و توزیع برگه های جدید سهام

6- سایر موارد پیشنهادی اعضای مجمع

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می نماید تا در مجمع حضور یابند.