با توجه به اقدامات صورت گرفته در رابطه با خرید زمین

لازمست اعضای هیئت مدیره در جلسه ای که در تاریخ

چهارشنبه ۴ بهمن ۹۱ راس ساعت ۱۷ در محل دفتر کانون برگزار خواهد شد

شرکت فرمایند.

در این جلسه تصمیمات لازم برای اقدام بموقع اخذ خواهد شد.