با توجه به اقدامات صورت گرفته در رابطه با خرید زمین

لازمست اعضای هیئت مدیره در جلسه ای که در تاریخ

چهارشنبه 4 بهمن 91 راس ساعت 17 در محل دفتر کانون برگزار خواهد شد

شرکت فرمایند.

در این جلسه تصمیمات لازم برای اقدام بموقع اخذ خواهد شد.