از جمله موارد مطروحه و تصمیمات در جلسه شماره 5 هیئت مدیره میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1- خرید 50 جلد کتاب راهنمای کارشناس انجام شده و علاقمندان میتوانند از طریق آقای مرزبان تهیه نمایند.

2- با توجه به فراهم شدن زمینه خرید یک قطعه زمین جهت صندوق، هر یک از اعضا نسبت به واریز حداقل ارزش 2 سهم (برابر 1 میلیون تومان) به حساب شماره ۴۴۲۹۴۱۰۲۴۹ بانک ملت شعبه شهید بهشتی اراک به نام آقایان محمودرضا شجاعی زاده، حشمت اله عباسی و ولی اله اسدی، اقدام نمایند. ضمنا مهلت واریز حداکثر تا 31/فروردین/1392 میباشد.

3- با توجه به اینکه مبالغ اضافی کسر شده از دستمزد کارشناسان توسط کانون (موسوم به 15 درصد) از حساب کانون به حساب صندوق منتقل شده،  کارشناسان ذینفع نیز بعنوان عضو صندوق محسوب میشوند. لذا از ایشان تقاضا میشود نسبت به تکمیل مابه التفاوت (“حق عضویت + مبلغ سهم مورد نظر خود” منهای “کسورات اضافی 15 درصد“)، حداکثر تا تاریخ 31/فروردین/1392 اقدام نمایند.

بعنوان مثال: 15 درصد کسورات اضافی آقای محسن خلیلی ۷۶۸۱۵۰۰ ریال بوده است. با توجه به اینکه مبلغ حق عضویت صندوق، 500 هزار ریال میباشد، اگر نامبرده قصد تکمیل 2 سهم (10 میلیون ریال) را داشته باشد، باید مبلغ 2818500 ریال به حساب صندوق واریز نماید. (البته در صورتی که قبلا مبلغ حق عضویت را به حساب صندوق واریز نکرده باشد)

calc-comp

اعضای صندوق، هر گونه سوال در این خصوص را با آقای خسروبیگی به شماره همراه 09183684917 در میان بگذارند.

* لیست اسامی کارشناسان عضو صندوق، به واسطه انتقال مبلغ مذکور در بند 3 به حساب صندوق، در فایل زیر قرار دارد:

15darsad

در فایل فوق، میزان مبلغ 15 درصد مکسوره نیز ذکر شده است.