سومین گروه از اعضای صندوق برای دریافت وام به بانک اقتصاد نوین شعبه اراک (میدان شورا) معرفی شدند. معرفی شدگان لیست زیر میتوانند ظرف یک هفته به بانک مراجعه و مدارک لازم را تحویل نمایند:

1-      سید نبی موسوی

2-      زهیر حمیدی زاده

3-      ابوالفضل ابراهیمی

4-      محمد حیدری

5-      مجید شاپسند

6-      رضا فروزان

7-      عنایت اله نظم آبادی

8-      محسن صالحی نسب

9-      احمد عباسی

10-   عباس خسروبیگی