سومین گروه از اعضای صندوق برای دریافت وام به بانک اقتصاد نوین شعبه اراک (میدان شورا) معرفی شدند. معرفی شدگان لیست زیر میتوانند ظرف یک هفته به بانک مراجعه و مدارک لازم را تحویل نمایند:

۱-      سید نبی موسوی

۲-      زهیر حمیدی زاده

۳-      ابوالفضل ابراهیمی

۴-      محمد حیدری

۵-      مجید شاپسند

۶-      رضا فروزان

۷-      عنایت اله نظم آبادی

۸-      محسن صالحی نسب

۹-      احمد عباسی

۱۰-   عباس خسروبیگی