بر اساس بند 5 صورتجلسه فوق العاده هیئت مدیره صندوق (مورخ 25/دی/92)

مقرر گردید

به اعضای صندوق توسط پیامک اعلام شود که حداکثر تا 15 بهمن 92 جهت تکمیل پیش نویس برگه سهام به کانون مراجعه نمایند.