بر اساس بند ۵ صورتجلسه فوق العاده هیئت مدیره صندوق (مورخ ۲۵/دی/۹۲)

مقرر گردید

به اعضای صندوق توسط پیامک اعلام شود که حداکثر تا ۱۵ بهمن ۹۲ جهت تکمیل پیش نویس برگه سهام به کانون مراجعه نمایند.