مقرر گردید برگزاری مزایده (که قبلا متوقف شده بود) ادامه یابد

***

شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه ساختمان دارای پلاک ثبتی شماره ۳۴۸۰ فرعی از ۱۴ اصلی قطعه ۱۰۸۲ واقـع در حومه بخش دو اراک به مساحت عرصه ۱۹۷.۷۶ مترمربع بانضمام اعیانی آن شامل دو طبقه + زیرزمین جمعاً حدود ۳۵۴ مترمربع زیربنا با کاربری مسکونی، دارای یک اشتراک آب/ سه اشتراک برق/ یک اشتراک گاز اختصاصی به آدرس اراک ، خیابان هپکو، خیابان میلاد، نبش حافظ ۲ ، کدپستی ۳۸۱۸۹۹۶۹۶۵ اقدام نماید. ساختمان در بر خیابان اصلی ۲۰ متری و ۲ بر میباشد.

تاریخهای مهم:

بازدید از ساختمان و دریافت اسناد مزایده: روزهای 23 و 25 و 30 خرداد 1401 از ساعت 17 الی 19

دریافت پیشنهادات: روز 1 تیر 1401 به صورت حضوری در ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰

بازگشایی پاکات: روز ۲ تیر 1401 در محل دفتر تعاونی با حضور پیشنهاد دهندگان

ضمنا برای دریافت اسناد مزایده میتوانید به شماره 09183684917 پیام دهید