مقرر گردید برگزاری مزایده (که قبلا متوقف شده بود) ادامه یابد

***

شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه ساختمان دارای پلاک ثبتی شماره ۳۴۸۰ فرعی از ۱۴ اصلی قطعه ۱۰۸۲ واقـع در حومه بخش دو اراک به مساحت عرصه ۱۹۷.۷۶ مترمربع بانضمام اعیانی آن شامل دو طبقه + زیرزمین جمعاً حدود ۳۵۴ مترمربع زیربنا با کاربری مسکونی، دارای یک اشتراک آب/ سه اشتراک برق/ یک اشتراک گاز اختصاصی به آدرس اراک ، خیابان هپکو، خیابان میلاد، نبش حافظ ۲ ، کدپستی ۳۸۱۸۹۹۶۹۶۵ اقدام نماید. ساختمان در بر خیابان اصلی ۲۰ متری و ۲ بر میباشد.

تاریخهای مهم:

بازدید از ساختمان و دریافت اسناد مزایده: روزهای ۲۳ و ۲۵ و ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ از ساعت ۱۷ الی ۱۹

دریافت پیشنهادات: روز ۱ تیر ۱۴۰۱ به صورت حضوری در ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰

بازگشایی پاکات: روز ۲ تیر ۱۴۰۱ در محل دفتر تعاونی با حضور پیشنهاد دهندگان

ضمنا برای دریافت اسناد مزایده میتوانید به شماره ۰۹۱۸۳۶۸۴۹۱۷ پیام دهید