امروزه با توجه به وضعیت ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه در ایران،

برای پوشش بیشتر و سریعتر اطلاع رسانی، اغلب، در کنار پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی،  از سیستمهای پیامک اینترنتی نیز استفاده میشود.

بدینوسیله به استحضار کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون استان مرکزی و اعضای صندوق کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی و سایر بازدیدکنندگان می رساند:

سیستم پیامک اینترنتی صندوق با شماره 30005710666666 (30005710 و بعد، 6 تا 6) راه اندازی شد. ارسال کننده پیامکهایی که با شماره فوق دریافت میکنید، صندوق کارشناسان رسمی دادگستری میباشد.

لطفا شماره فوق را در دفتر مخاطبین تلفن همراه خود، به نحو مقتضی، ذخیره نمایید.