چهارمین گروه از اعضای صندوق برای دریافت وام به بانک اقتصاد نوین شعبه اراک (میدان شورا) معرفی شدند. معرفی شدگان لیست زیر میتوانند ظرف یک هفته به بانک مراجعه و مدارک لازم را تحویل نمایند:

1-    فردین پرورش

2-    علیرضا عباسی

3-    فرهاد روح اللهی

4-    بهزاد بختیارپوری

5-    حسین اسدی