چهارمین گروه از اعضای صندوق برای دریافت وام به بانک اقتصاد نوین شعبه اراک (میدان شورا) معرفی شدند. معرفی شدگان لیست زیر میتوانند ظرف یک هفته به بانک مراجعه و مدارک لازم را تحویل نمایند:

۱-    فردین پرورش

۲-    علیرضا عباسی

۳-    فرهاد روح اللهی

۴-    بهزاد بختیارپوری

۵-    حسین اسدی