بدینوسیله باطلاع اعضای هیئت موسس (و علاقمندان به عضویت در صندوق کارشناسان رسمی دادگستری) می رساند:

جلسه بعدی هیئت موسس در

روز شنبه 6 آبان 91

ساعت 17

در محل دفتر کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

برگزار میشود.

دستور کار جلسه بررسی وضعیت افرادی که حق عضویت پرداخته و یا  تقاضای اخذ وام دارند و همچنین پیگیری موارد و مصوبات قبلی و اخذ تصمیمات لازم میباشد.