به نام خدا
بدینوسیله به استحضار اعضای تعاونی میرساند:
با توجه به برگزاری قبلی نظرسنجی به صورت الکترونیکی و توام با تصدیق اعتبار و صحت ؛ موضوع انحلال تعاونی به تصویب اعضا رسیده بود. پیرو آن موضوع تشکیل هیات تصفیه و فروش ساختمان و پرداخت بدهی ها و تقسیم مانده ارزش داراییها بین اعضا به نسبت سهام ایشان در دست اقدام است
لذا در این راستا با توجه به شرایط ویژه کرونا ؛ متنی تهیه شده که از اعضای تعاونی درخواست میشود جهت مطالعه و امضای آن حداکثر ظرف مدت یک هفته (تا 23 بهمن 1400) به کانون مراجعه فرمایند.

با تشکر

هیات مدیره تعاونی