بر اساس بند ۶ صورتجلسه شماره ۱۰ هیئت موسس

زمان برگزاری مجمع عمومی  روز ۱۷ دی تعیین گردید.از طریق سایت باطلاع کارشناسان رسانده شود که تا روز مجمع و حتی در همان روز، تقاضای عضویت پذیرفته میشود.

مجمع؛ در  روز یک شنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۱ ، ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد.

در خصوص مکان برگزاری جلسه مجمع عمومی، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

بدینوسیله از کلیه کارشناسان عضو کانون استان مرکزی، علی الخصوص اعضای صندوق،  دعوت میشود در جلسه حضور یابند.

کارشناسانی که تمایل به عضویت در صندوق دارند نیز میتوانند ضمن شرکت در جلسه، فرم عضویت را تکمیل نمایند.

دستور کار مجمع، تصویب اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره می باشد.

کارشناسان محترم عضو کانون، لطفا  اساسنامه پیشنهادی را (که در آدرس زیر قرار دارد) مطالعه نموده و با آمادگی در جلسه حضور یابند:

http://www.iaoemc.org/statute