عصر امروز، سومین جلسه هیئت مدیره برگزار گردید. در این جلسه، از جمله به موارد زیر پرداخته شد:

1- اقدامات انجام شده برای خرید زمین تا حصول نتیجه پیگیری شود.

2- برای تامین منابع مالی فعالیتهای زیر صورت گیرد:

الف- انتقال مبالغ 15 درصد از حساب کانون به حساب صندوق و اعلام به کارشناسان مربوطه جهت تکمیل موجودی خود بعنوان سهام

ب- ارسال پیامک مجدد به اعضا جهت واریز نقدی سهام

ج- معرفی بقیه متقاضیان وام (قبلا طی یک نامه 10 نفر به بانک معرفی شده اند) و پیگیری لازم تا اخذ موافقت بانک و سپس اعلام به اعضا جهت مراجعه به بانک و انجام اقدامات لازم

ضمنا بدینوسیله باطلاع اعضای صندوق میرساند: (با توجه به اینکه در شرف خرید زمین هستیم) برای واریز هر میزان از مبلغ سهام که ممکن است اقدام نمایند. متقاضیان وام، در زمان دریافت وام، میتوانند مبالغ پرداختی را  از مبلغ وام کسر نموده و مابقی را به حساب صندوق منظور نمایند.