بدینوسیله از کارشناسان محترم عضو کانون که به حساب صندوق کارشناسان مبلغی (اعم از حق عضویت یا سهام) واریز نموده اند تقاضا میشود:

کسانی که قبلا فیشهای خود را تحویل نداده اند، فیشهای واریزی خود را به آقای خسروبیگی تحویل نمایند و یا نام و فامیل و شماره فیش واریزی را به سیستم پیامک صندوق (با شماره ۳۰۰۰۵۷۱۰۶۶۶۶۶۶) ارسال نمایند.

همچنین سایر کارشناسان محترمی که تمایل به عضویت در صندوق دارند، میتوانند مبلغ حق عضویت (۵۰ هزار تومان) را به حساب جدید صندوق (به شماره   ۳-۴۰۶۸۲۶۱-۸۰۰-۳۴۰۱) بانک اقتصاد نوین شعبه اراک (به نام آقایان شجاعی زاده – سحرخیز – خسروبیگی) واریز نمایند. بدیهی است ایشان نیز لازمست به شرح فوق واریز مبلغ را اعلام نمایند.

2 دیدگاه to “اعلام واریز”

بازتاب‌ها

  1. بروز شدن لیست اعضای صندوق
  2. بروز شدن لیست اعضای صندوق