موضوع

برگزاري مجمع عمومی سال 95  صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی

زمان

روز سه شنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ۹۵ ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰

مكان

ساختمان شماره 2 نظام مهندسی واقع در ميدان فرمانداري – جنب مجتمع حل اختلاف – كوچه مهر

با كليك روي تصوير زير محل برگزاري مجمع را مشاهده فرماييد:

s2-nezam-mohandesi

دستور کار

۱- انتخاب هیئت رییسه

۲- ارائه گزارش توسط رییس هیئت مدیره

۳- ارائه گزارش مالی

۴- ارائه گزارش توسط بازرس صندوق

۵- برگزاري انتخابات هيات مديره جديد

6- سایر موارد پیشنهادی اعضای مجمع

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم صندوق دعوت می نماید تا در مجمع حضور یابند.