با عنایت به اینکه جهت ثبت شرکت

حساب بانکی جدیدی افتتاح گردیده است

اعضای شرکت جهت واریز وجه به حساب شرکت

لطفا قبل از واریز با سرکار خانم ایزدی هماهنگی لازم را بعمل آورند.

جهت تماس با ایشان

از اطلاعات موجود در صفحه تماس استفاده نمایید.